logo Steyr Tuned

Stay Tuned

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze ‘Steyr-Traktoren’-Website wordt aan u, de gebruiker (“Gebruiker”), aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde bepalingen, voorwaarden en mededelingen ongewijzigd aanvaardt. CNHI kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of vorm van deze Website veranderen, of de werking van deze Website stopzetten. Door uw toegang tot en gebruik van deze site aanvaardt u al deze bepalingen en voorwaarden.

Gebruik van de Website.De Gebruiker stemt ermee in deze Website te gebruiken zoals toegelaten door de geldende lokale, regionale en federale wetten. Bovendien stemt de Gebruiker ermee in zich te onthouden van: 1) het bewust en zonder toestemming wijzigen, beschadigen of vernietigen van het computersysteem, het netwerk, de software, de Website, het programma, de documentatie of de hierin vermelde gegevens van CNHI of een andere gebruiker; 2) het gebruik van deze Website om elke bij wet verboden activiteit uit te voeren, of te proberen uit te voeren, of ertoe aan te zetten. Elke handeling van de Gebruiker, die ertoe leidt dat de toegang tot deze Website geblokkeerd wordt voor andere gebruikers of CNHI zal worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik.Door dit systeem te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met een administratieve controle op elk moment. De Gebruiker wordt er bovendien op gewezen dat de systeembeheerders het bewijs van mogelijke criminele activiteiten die tijdens een dergelijke controle werden vastgesteld, kunnen doorspelen aan bevoegde gerechtsinstanties. Als de Gebruiker niet instemt met elke controle, dient de Gebruiker dit systeem nu te verlaten.

Afwijzing van aansprakelijkheid.CNHI heeft alles in het werk gesteld om de meest actuele, correcte en duidelijke informatie te verschaffen. Desondanks is het mogelijk dat er fouten voorkomen in de doorgestuurde informatie. Met name maar zonder beperking tot enig deel van deze Overeenkomst, wijst CNHI elke aansprakelijkheid van de hand voor onvrijwillige fouten en de nauwkeurigheid van alle nieuwsberichten, financiële informatie, gegevens of andere informatie die kan voorkomen op de webpagina’s van Steyr-Traktoren. De nieuwsberichten, financiële informatie, gegevens en informatie op de ‘ CNHI servers zijn door mensen van CNHI verzameld op basis van verschillende bronnen, en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving aan de Gebruiker.CNHI geeft geen enkele garantie of doet geen enkele verklaring met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, juistheid, volgorde of tijdigheid van de inhoud op deze Website.

Links naar websites van derden.De webpagina’s van Steyr-Traktoren kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden gecontroleerd of beheerd door derden. Alle sites waarnaar een link wordt gemaakt vanaf de ‘Steyr-Traktoren’-Website, bevinden zich buiten de controle van CNHI . CNHI wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor alle informatie, mededelingen of materialen op deze sites, of op alle links van gelinkte sites. CNHI heeft niet de intentie enige link naar derden te beschouwen als referentie of goedkeuring van de gelinkte entiteiten of enig product en/of enige dienst die door hen worden aangeboden, maar deze links zijn alleen ter informatie bedoeld. Elke derde website heeft zijn eigen regels over welke informatie geschikt is voor publieke toegang. De gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van elke link en doorverwijzing naar websites van derden.

Intellectuele eigendom.De Gebruiker erkent dat deze ‘Steyr-Traktoren’-Website intellectuele eigendom bevat, die beschermd is door regionale en/of federale handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker stemt ermee in geen enkel deel van deze Website of de inhoud ervan te gebruiken of te reproduceren, geen kopieën ervan te verspreiden of afgeleide werken ervan te maken, of enige andere handeling te verrichten, die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van CNHI.

Risicoaanvaarding.Door gebruik te maken van de ‘Steyr-Traktoren’-Webpagina’s voor om het even welk doel, aanvaardt de Gebruiker alle risico’s die verbonden zijn met het gebruik van deze site en de afzonderlijke pagina’s. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, het eventuele risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software of enig ander bestand dat kan worden doorgestuurd of geactiveerd via een ‘Steyr-Traktoren’-Webpagina of door de toegang ertoe door de Gebruiker. CNHI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, bijzondere, toevallige of gevolgschade of schadevergoedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winst- of inkomensderving, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik of misbruik van deze Website, of van enige informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een ‘Steyr-Traktoren’-Webpagina. De Gebruiker aanvaardt ook elk eventueel risico dat voortvloeit uit het gebruik van deze Website, hetzij op basis van een contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid, hetzij op enige andere wijze, zelfs wanneer CNHI en/of een van zijn werknemers, filialen of agenten op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid van schade van een of andere vorm. CNHI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of letsel, volledig of gedeeltelijk veroorzaakt door zijn handelingen, nalatigheden of gebeurtenissen buiten zijn controle, zowel tijdens de aanschaf, samenstelling, verwerving, weergave of levering van de informatie, of voortvloeiend uit enige fout, weglating of onnauwkeurigheid in de informatie, ongeacht hoe deze ontstaan is, of voortvloeiend uit een beslissing van een gebruiker, of een al dan niet verrichte handeling steunend op de geleverde informatie, of het gebrek aan geleverde informatie.

Ongeoorloofd gebruik.ONDER GEEN BEDING MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT HET COMPUTERSYSTEEM, COMPUTER-NETWERK, OF ENIG DEEL HIERVAN, VAN CNHI MET DE BEDOELING EEN HANDELING TE VERRICHTEN OM ANDEREN TE BEDRIEGEN, DIEFSTAL TE PLEGEN OF ENIGE LOKALE, REGIONALE OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN. CNHI heeft het recht het gebruik van deze Website door de Gebruiker te beëindigen of de Gebruiker te verbieden deze Website in de toekomst te bezoeken in geval van enig misbruik van de Website of enig ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker.

Gebruik van interactieve media.Voor zover deze site e-maillinks, bulletin boards, discussieforums, chatrooms of andere berichten- of communicatiediensten bevat of kan bevatten waarbij CNHI en/of andere gebruikers betrokken zijn, stemt de Gebruiker ermee in deze fora op de correcte wijze te gebruiken. In geen geval mag de gebruiker de wet overtreden door deze fora te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van CNHI of een derde, het versturen of verzenden van obsceen of gewelddadig materiaal, en het inbrengen van virussen, besmette bestanden of andere programma’s die deze Website of de computers van CNHI of een derde zouden kunnen beschadigen. CNHI heeft het recht om het even welke inhoud van deze Website te verwijderen om welke reden dan ook. De Gebruiker weet dat elk materiaal verstuurd door anderen dan CNHI of zijn filialen niet door CNHI is goedgekeurd, en dat deze communicaties niet mogen worden beschouwd als gecontroleerd of goedgekeurd door CNHI.

Schadeloosstelling.De Gebruiker stemt ermee in CNHI , zijn bestuurders, agenten, werknemers en ander personeel onder zijn controle te behoeden voor elke aansprakelijkheid, kosten, advocaatkosten en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website op enige wijze, met inbegrip van alle claims die feiten aanvoeren die, als zij waar zijn, een overtreding van deze bepalingen en voorwaarden door de Gebruiker vormen.

Geen contractuele relatie.De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze Website geen relatie van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, partnership, joint venture, tewerkstellings-, contractuele of bemiddelingsrelatie ontstaat tussen de gebruiker en CNHI of een van zijn filialen of werknemers.

Rechtsbevoegdheid.Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de Staat Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website, uitsluitend onder de rechtsbevoegdheid vallen van de rechtbanken van de Staat Wisconsin in de VS. Het gebruik van deze Website is niet toegelaten in rechtsgebieden die niet alle bedingen van deze bepalingen en voorwaarden ten uitvoer brengen. De Gebruiker ziet onherroepelijk af van enig bezwaar dat hij op enig ogenblik kan hebben tegen de plaats van behandeling van enig geding, enige rechtsvordering of enig proces dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst en dat voor een van deze rechtbanken wordt gebracht, en ziet onherroepelijk af van elke eis dat een dergelijk geding, een dergelijke rechtsvordering of een dergelijk proces voor een onbevoegde rechtbank wordt gebracht en ziet verder onherroepelijk af van het bezwaarrecht, met betrekking tot een dergelijk geding, een dergelijke rechtsvordering of een dergelijk proces dat voor een dergelijke rechtbank wordt gebracht, dat deze rechtbank geen rechtsbevoegdheid heeft voor de Gebruiker.

Geldende wetten.Vervulling van deze Overeenkomst door CNHI is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets hierin doet afbreuk aan het recht van CNHI om gehoor te geven aan ordehandhavingsverzoeken of –eisen in verband met het gebruik door een willekeurige partij van deze Website, of informatie geleverd aan of verzameld door CNHI in verband met dit gebruik.

Salvatorische bepaling.Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is volgens de geldende wetgeving, wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die nauw aansluit bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling, en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige overeenkomst.Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en CNHI met betrekking tot deze Website. Deze Overeenkomst vervangt alle vroegere of gelijktijdige mededelingen die gedaan werden in om het even welk medium tussen de Gebruiker en CNHI met betrekking tot deze Website.

Our website doesn't fully support your IE11 browser, some features might not work as intended.
For a better experience try a modern one: